Flexibilní řízení spotřeby energie

E.ON
Návrh propozice nové služby
Společně s E.ON jsme hledali způsoby, jak domácnostem pomoct optimalizovat spotřebu energie. Našim společným cílem je, abychom do českého energetického mixu zapojovali co nejvíc obnovitelných zdrojů. Navrhovali jsme řešení, které přinese výhody jak zákazníkům, tak celé energetické síti.
Zadání
Navrhněte službu, která díky moderním technologiím umožní domácnostem řídit spotřebu energie chytřeji a podpoří rozmanitost energetických zdrojů.
Řešení
Navrhli jsme a s cílovými skupinami otestovali koncepty s různými technologiemi. Na základě zpětné vazby i business cílů jsme postavili návrh služby E.ON Flexi systém a doporučili kroky pro její pilotní provoz.
Dopad

Vytvořili jsme návrh služby, která lidem pomáhá zorientovat se v možnostech flexibilního řízení spotřeby energie a přináší jim úsporu. Tato služba přispívá k vyvažování elektrické sítě a většímu zapojení obnovitelných zdrojů.

Nárůst obnovitelných zdrojů energie přináší nové výzvy  

S rostoucím využíváním obnovitelných zdrojů se mění dynamika energetické sítě. Pokud množství vyrobené elektřiny neodpovídá množství elektřiny zužitkované spotřebiteli, může docházet k nerovnováze v síti a výpadkům proudu.

Řešením, jak síť v rovnováze udržet, je flexibilní spotřeba. Ta přináší možnost nabíjet domácí solární baterie nebo baterii v elektromobilu, když je energie v síti přebytek. Umožňuje také vytápět nebo ohřívat vodu ve chvíli, kdy je elektřina levnější. Pokud je energie nedostatek, může energii naopak do sítě dodat.Jedním z našich úkolů bylo proto zmapovat, jakým způsobem lidé ke spotřebě energie přistupují. A zároveň najít cesty, jak jim nejlépe vysvětlit výhody flexibilní spotřeby a motivovat je k tomu, aby sladili svoje návyky s aktuálním stavem a možnostmi sítě.

Zkoumali jsme aktuální trendy, potřeby zákazníků i potenciál na trhu

V rámci výzkumu jsme nejdřív vedli rozhovory s experty a stakeholdery, abychom získali hlubší vhled do problematiky nových technologií, změn v legislativě i business cílů E.ONu, a nastavili si tak mantinely pro budoucí řešení. Inspiraci jsme hledali v aktuálních trendech, které se objevují u nás i v zahraničí a hodnotili, které konkrétní produkty a služby mají největší potenciál na trhu.

Velkou část času jsme pak věnovali výzkumu se zákazníky různých dodavatelů energií z celé ČR. Během 30 hodin hloubkových rozhovorů jsme s nimi řešili téma spotřeby energie a jejího řízení a hledali odpovědi na tyto otázky:

  • Jak lidé přemýšlí o řízení své spotřeby a možnostech úspory na energiích? 
  • Jaký poměr spolupráce v optimalizaci spotřeby mezi zákazníkem a dodavatelem budou zákazníci považovat za ideální?
  • Jak se změní potřeby zákazníků po zavedení inteligentních měřičů (tzv. smart meterů)?

S majiteli různých typů technologií na ohřev a vytápění a vlastníky fotovoltaiky jsme pomocí modelových příkladů flexibility spotřeby v domácnostech mapovali jejich potřeby, obavy a motivace. Názornost konkrétních příkladů, které jsme spolu s E.ON týmem připravili, byla v tak novém tématu jako je flexibilita pro náš výzkum klíčová.

Co jsme zjistili?

  • Lidé mají mylnou představu o vlivu některých spotřebičů na celkovou spotřebu. Mezi spontánně zmiňovanými největšími žrouty energie se technologie na ohřev a vytápění často vůbec neobjevovaly.
  • Pokud lidé nevidí jasný vztah mezi akcemi např. omezení používání spotřebičů a úsporou peněz, jsou méně motivováni ke změně chování.
  • Flexibilita je asociována s potenciálem snižování nákladů na energie. Zatímco obnovitelné zdroje jsou asociovány spíše s vyšší cenou.
  • Energetika je téma, které lidé často řeší, až když musí. Impulzem často bývá roční vyúčtování.

Navrhli a otestovali jsme koncept služby, která je připravená na pilotní provoz

Na základě výzkumu a ideačních workshopů jsme postavili hlavní koncepty základních pilířů služby Flexi systém a dílčí koncepty pro technologie na ohřev, vytápění, elektromobily a fotovoltaiku. V navrhované službě a konceptech jsme reagovali na potřeby a motivátory identifikované během úvodního výzkumu. Tyto koncepty jsme následně testovali prostřednictvím hloubkových rozhovorů se zástupci domácností. Na základě této zpětné vazby jsme mohli návrh služby průběžně upravovat a ověřovat, a nyní máme vše k tomu, abychom mohli spustit technický pilot.

“Vůbec tu spotřebu nesleduji. Je to těžké, televizi vypnete, ale už televizi nemáme, topení nevypnete. A jinak na čem mám šetřit? To bych nesměl prát, nesměl vařit.”

tester

Co všechno jsme dodali

#servicedesign
#research
#customerjourney

Naším úkolem společně s E.ON týmem (Katka, Jakub, Jan z týmu produktových inovací) bylo najít řešení, díky kterému by domácnosti mohly efektivněji řídit spotřebu energie a maximálně tak mohly být využívány obnovitelné zdroje. Hledali jsme řešení, které by přineslo výhody jak pro zákazníky, tak pro celou energetickou síť. Jako nástroje k discovery jsme používali hloubkový kvalitativní výzkum a trend report. Pro stavbu konceptů ideační workshopy. Díky testování konceptů s cílovými skupinami jsme koncepty iterovali, až jsme dospěli k variantě služby, která je srozumitelná a odpovídá potřebám zákazníka. Následně jsme navrhli postup pro pilotní realizaci služby flexibilní řízení spotřeby.

Na projektu pracovali

Tereza Vacatová
Design Researcher / Innovation Leader
Dariia Holotova
UX Designer
Nikola Frollová
Researcher

Chcete se pobavit
o spolupráci?

Pojďme na kafe